Visitation

Visitation og samarbejde

Visitationsprocessen finder sted i tæt samarbejde mellem kommune, forældre og skolen.  

Når du som sagsbehandler ønsker et barn indskrevet i dagbehandling på Skolen ved Sorte Hest, skal du sende relevante sagsakter pr. sikker mail til: info@svsh.dk. Sagsakterne vil herefter blive gennemlæst og drøftet på et visitationsmøde. Ved dette møde deltager skolelederen, den faglige leder samt skolens behandlingsansvarlige psykolog. På visitationsmødet tages stilling til om det er relevant og muligt at indskrive eleven. Som sagsbehandler modtager du herefter en tilbagemelding i relation hertil. Hvis det gensidigt vurderes, at eleven falder inden for skolens målgruppe og vi har plads, indkaldes forældre, sagsbehandler og evt. PPR-psykolog til et informationsmøde på skolen. Informationsmødet er et indledende møde, der skal bidrage til en afklaring af, hvorvidt alle parter er enige om, at Skolen ved Sorte Hest er det rette tilbud til eleven. Hvis dette er tilfældet, indkaldes førnævnte parter samt eventuelle andre relevante netværkspersoner til et indskrivningsmøde, hvor der gives yderligere overlevering vedrørende eleven, aftales mål for de første tre måneder samt planlægges praktiske forhold relateret til besøg, opstart, indkøring m.m. 

Tre måneder efter opstart afholdes der et opfølgningsmøde med deltagelse fra elevens forældre, hjemkommunen og skolen. På dette møde evalueres indkøringen og der udarbejdes efterfølgende en behandlingsplan indeholdende personlige, sociale og faglige mål for eleven. Behandlingsplanen tager udgangspunkt i kommunens handleplan.  

Med mindre andet aftales afholdes der herfra statusmøder vedr. eleven hver 6. måned. Èn gang årligt afholdes et revisitationsmøde, hvor Skole- hhv. Socialforvaltningen tager stilling til, om eleven skal revisiteres for det kommende skoleår eller udsluses til et andet og/eller mindre indgribende tilbud. Der kan fx være tale om udslusning til specialskole, folkeskole, efterskole, STU-forløb mm.  

Forud for hvert statusmøde fremsender skolen en revideret behandlingsplan for eleven til alle mødedeltagere. Behandlingsplanen tager udgangspunkt i kommunens handleplan og indeholder elevens personlige, sociale og faglige mål. Forud for det årlige revisitationsmøde fremsendes behandlingsplan såvel som skoleudtalelse vedrørende eleven. 

Som sagsbehandler og PPR-psykolog er du velkommen til at afholde børnesamtaler med eleven på skolen og/eller at komme og observere eleven i miljøet efter aftale.

Forløb

Når du som sagsbehandler har et barn, der har fået fortaget den børnefaglige undersøgelse efter serviceloven §50 og denne konkluderer, at der skal iværksættes en social foranstaltning efter serviceloven §52 og udarbejdes en handleplan efter serviceloven §140, hvor mål for indsatsen beskrives, vil vi med fordel kunne involveres i processen, da denne handleplan er grundlaget for den behandlingsmæssige indsats hos os. Ligesom den vil danne grundlag for de løbende opfølgninger i forhold til de fastsatte mål og aftaler.

Vi tilbyder

Skolen ved Sorte Hest er et skole- og socialpædagogisk dagtilbud, der underviser efter folkeskoleloven. Vi er specialiserede i at favne børn, der kræver særlige rammer for at kunne modtage undervisning og få en god skolegang. Vores pædagogiske tilgang er funderet i low arousal, hvilket gør os særligt velegnede til børn der udviser problemskabende adfærd. Det kan være grundet diagnoser såsom ADHD og autisme. Vi vægter familiesamarbejde højt, og har god erfaring med at håndtere ressourcesvage familier.

Kontakt

Vi prioriterer et godt samarbejde med kommunerne. Som sagsbehandler eller PPR-psykolog er du altid velkommen til at kontakte os, hvis du sidder med spørgsmål eller har brug for at drøfte en sag. 

Kontakt os på info@svsh.dk eller ring til os på 33 24 02 00. 

Vi ser frem til at høre fra dig! 

Er du forælder, og vil du vide mere om visitation?

Har du et barn, som du gerne vil have skrevet op på Skolen ved Sorte Hest? Vi har samlet nogle nyttige oplysninger til dig som forælder her på hjemmesiden.