Målgruppe, Tilgang og Metode

Målgruppe

Skolen ved Sorte Hest er en dagbehandlingsskole for børn og unge i den skolepligtige alder. Vi har solid erfaring udi arbejdet med elever, der har socio-emotionelle vanskeligheder (herunder tilknytningsvanskeligheder) hhv. udviklingsforstyrrelser af specifik og/eller generel karakter (herunder ADHD og autisme). 

Tilgang og Metode

På SvSH har vi solid erfaring udi arbejdet børn og unge i den skolepligtige alder, der har socio-emotionelle vanskeligheder (herunder tilknytningsvanskeligheder) hhv. udviklingsforstyrrelser af specifik og generel karakter (herunder ADHD og autisme).

På SvSH arbejder vi miljøterapeutisk for at sikre, at eleverne modtager en helhedsorienteret behandling, der ikke alene kombinerer, men integrerer specialundervisningen og behandling. Dette gør vi ud fra tanken om, at helheden er mere end summen af delene.

Med miljøterapien som metode har vi i vores dagbehandling fokus på miljøet, som handler om at organisere hverdagen for eleverne på skolen gennem tilrettelæggelse af de fysiske rammer, strukturer og organisering af aktiviteter. Miljøet skaber betingelser for det terapeutiske arbejde, som handler om at skabe udvikling hos eleverne gennem relationsarbejde. Metodisk er vores dagbehandling og familiebehandling mentaliseringsbaseret funderet. I forlængelse heraf ser vi det som vores miljøterapeutiske hovedopgave af fremme elevernes og familiernes mentalisering, forstået som evnen til at se sig selv ude fra og andre indefra, mhp. at styrke affektregulering. Baggrunden for vores metodevalg er, at primære vanskeligheder knyttet til affektregulering er en overordnet fællesnævner for de elever og familier, vi arbejder med på SvSH. Dette gælder ift. både vores elever med socio-emotionelle vanskeligheder og ift. vores elever med udviklingsforstyrrelser af specifik eller gennemgribende karakter.

Årsagerne til vanskelighederne med affektregulering kan være mange og forskellige, men idet evnen til mentalisering er direkte knyttet til affektregulering, er arbejdet med mentalisering et centralt omdrejningspunkt i vores behandling. Den mentaliseringsbaserede tilgang bygger på og integrerer bl.a. psykodynamisk, systemisk og kognitiv teori samt den nyeste udviklingspsykologi. Dette gør, at vi på fleksibel vi kan inddrage andre metoder og tilgange efter behov mhp. at hjælpe den enkelte elev og dennes familie bedst muligt og uden det bliver kontraindicerende for vores mentaliseringsbaserede praksis.

Forældre- og familiebehandling er en central del af vores forældresamarbejde på SvSH. Når vi indskriver elever, indskriver vi også deres familier. Vi tilbyder i forlængelse heraf både afgrænsede forløb til elever, forældre og familier hos skolens psykologer efter behov. Forløbene kan have psykoedukativ hhv. støttende og terapeutisk karakter.