Indskrivning og visitation

Hvilken skole passer til dit barn?

​Som forælder til et barn med særlige behov kan det ofte være svært at vurdere hvilket skoletilbud der er det rigtige. Ofte er det først efter gentagne uheldige oplevelser med institutions- eller skolevæsenet, at beslutningen træffes endeligt.

Den skole som danner rammerne for dit barns skolegang, kan være altafgørende for barnets videre liv. Derfor er det vigtigt at kigge grundigt på barnets individuelle behov, så man er i stand til at imødekomme disse bedst muligt. For at komme i betragtning til en dagbehandlingsskole kræver det en grundig visitation i samarbejde med kommunen. Denne hjælper skolen med at afklare barnets behov, og giver samtidig forældrene et indtryk af den pågældende skole.

Vi bliver ofte spurgt, om der er frit skolevalg for dagbehandlingselever. Vi henviser til denne udmærkede forklaring fra DUKH.

Få ledige pladser

Vi har i øjeblikket få ledige pladser på skolen. Ønsker du at høre nærmere om visitation til Skolen ved Sorte Hest, er du altid velkommen til at kontakte os.

Sådan forløber visitationsprocessen

Indskrivning på skolen skal godkendes af både Socialforvaltningen og Skoleforvaltningen i barnets hjemkommuneHerefter sender barnets sagsbehandler relevante sagsakter til skolen. Sagsakterne gennemlæses af visitationsudvalget, som består af skolens behandlingsansvarlige psykolog, faglig leder og skoleleder. På baggrund af sagsakterne tager visitationsudvalget stilling til, om placeringen af barnet er mulig og relevant. Hvis dette er tilfældet, indkaldes barnets forældre og sagsbehandler samt evt. PPR-psykolog til et informationsmøde. Informationsmødet er et indledende møde, der skal bidrage til en afklaring af, hvorvidt alle parter er enige om, at Skolen ved Sorte Hest er det rette tilbud til eleven. Slutteligt indkaldes førnævnte parter samt eventuelle andre relevante netværkspersoner til et indskrivningsmøde, hvor der gives yderligere overlevering vedrørende eleven og forhold relateret til elevens besøg, opstart, indkøring mv. planlægges.  

Tre måneder efter opstart afholdes der et opfølgningsmøde med deltagelse fra elevens forældre, hjemkommunen og skolen. På dette møde drøftes indkøringen og der laves en plan for det videre arbejde med eleven med udgangspunkt i kommunens handleplan.  

Herfra afholdes der statusmøder vedr. eleven hver 6. måned. Èn gang årligt afholdes et revisitationsmøde, hvor Skole- hhv. Socialforvaltningen tager stilling til, om eleven skal revisiteres for det kommende skoleår eller udsluses til et andet og/eller mindre indgribende tilbud. Der kan fx være tale om udslusning til specialskole, folkeskole, efterskole, STU-forløb mm.  

Forud for hvert statusmøde fremsendes en revideret behandlingsplan for eleven til alle mødedeltagere. Behandlingsplanen tager udgangspunkt i kommunens handleplan og indeholder elevens personlige, sociale og faglige mål. Forud for det årlige revisitationsmøde fremsendes behandlingsplan såvel som skoleudtalelse vedrørende eleven.

Kontakt vores pædagogiske konsulent

Hvis du ønsker at vide mere om Skolsen ved Sorte Hest og mulighederne for at få dit barn indskrevet, kan du kontakte vores pædagogiske konsulent, John Fält.

John er tidligere skoleleder samt grundlægger af Skolen ved Sorte Hest, og har med sine mange års erfaring svar på de fleste spørgsmål.

John Fält, pædagogisk konsulent
Telefon: 23 29 02 61
Mail: john@svsh.dk