Om skolen

Skolens baggrund

Skolen ved Sorte Hest er et skole- og dagbehandlingstilbud for børn i København og omegn. Skolen er en selvejende institution, som har undervisningsoverenskomst med Børne- og Ungeforvaltningen i København, der også fører tilsyn med skolen. Skolen har eksisteret siden 1997, og har således over 20 års erfaring med undervisning og behandling af børn med særlige behov.

Skolen har 40 elever, og er derfor et lille overskueligt miljø. Vi har en normering på ca. én voksen pr. to elever, og det er derfor altid muligt at få hjælp til det, som er svært – hvad enten det er fagligt eller socialt. Det betyder, at der kan skabes et roligt og trygt miljø, hvor hver eleverne kan udvikle sig bedst muligt i eget tempo.

Skolen har speciale i at arbejde med børn med forskellige udviklingsforstyrrelser. Det betyder, at vi er meget opmærksomme på hele tiden at udvikle vores viden om området samt vores faglige metoder. Dette sker blandt andet ved kurser og jævnlig supervision ved  vores eksterne psykolog, Bo Hejlskov.

Elevgruppen

Vores elevgruppe er ligeså forskellig som på alle andre skoler. Vi har en god blanding af piger og drenge i den skolepligtige alder fra 1.-9. klasse.

I forhold til problematikker er elevgruppen meget blandet. Vi rummer elever med forskellige former for diagnosticerede udviklingsforstyrrelser (ADHD, Aspergers syndrom, mm.), samt elever hvis vanskeligheder tilskrives belastende opvækst- og familieforhold. Fælles for mange af skolens elever er en række uheldige oplevelser i mødet med skolesystemet, ofte præget af hyppige skoleskift.

Vi oplever en blandet elevgruppe som en ressource i det pædagogiske arbejde. Dette åbner den enkelte elevs forståelse af, og respekt for sine egne og andres forskellige svagheder og styrker.

Undervisning

Der undervises i alle folkeskolens fag. Undervisningen foregår i små klasser, og der er som fast voksen tilknyttet en pædagog til hver klasse. Herudover er der én til to lærere i undervisningen, afhængigt af hvilket fag der er tale om. Samlet vil der almindeligvis være tre til fire voksne til stede i en klasse. Det betyder at der er god mulighed for at få hjælp og støtte i timerne.

Undervisningen er i høj grad tilrettelagt individuelt, i forhold til hver enkelt elevs faglige niveau og særlige behov. Udover den almindelige undervisning indgår også projektforløb, forskellige relevante ekskursioner, praktikforløb, fritidsjobsordning, mv. Skolen fører, i samarbejde med en lokal folkeskole, elever op til folkeskolens afgangsprøve, eller dele af denne, hvor det er muligt.

 

Grundlæggende værdier

Én af skolens grundlæggende tanker er, at alle børn gerne vil lære og fungere i deres skolegang. Når dette ikke lykkes, skyldes det at rammerne ikke er tilpasset barnets forudsætninger. Kognitive, følelsesmæssige eller psykosociale vanskeligheder kan stille sig i vejen for læring, og det er skolens ansvar at finde nye veje for at komme videre og skabe forandring.

Vi lægger stor vægt på en ligeværdig og åben dialog med eleverne og deres familier. Vi indskriver ikke børn uden også at indskrive deres nærmeste, da dette er en forudsætning for at kunne lykkes med vores arbejde.