Om skolen

Skolens baggrund

Skolen ved Sorte Hest er en dagbehandlingsskole for børn i København og omegn. Skolen er en selvejende institution og 100% non profit. Vi har i 2020 vundet et tværkommunalt udbud på dagbehandlingsområdet og Københavns Kommune fører undervisnings- samt behandlingsmæssigt tilsyn med skolen. Skolen har eksisteret siden 1997, og vi har således over 20 års erfaring med undervisning og behandling af børn med særlige behov. 

I skolens lokaler har vi plads til ca. 60 elever, hvilket giver et lille overskueligt miljø. Vores normering af voksne pr. elev er høj, og det er derfor altid muligt at få hjælp til det, som er svært – hvad enten det er fagligt, personligt eller socialt. Det gør, at der skabes et roligt og trygt miljø, som fordrer elevernes udvikling. 

Skolens personale er specialiseret i at arbejde med børn med forskellige udviklingsforstyrrelser. Det betyder, at vi er meget opmærksomme på hele tiden at udvikle vores viden om området samt vores faglige metoder. Dette sker gennem løbende intern supervision ved skolens psykologer, vores 3-årige interne miljøterapeutiske efteruddannelse samt kurser og jævnlig psykologisk sparring ved vores eksterne psykolog, Bo Hejlskov.

Undervisning

Vi har høje forventninger til elevernes faglige udvikling i deres skolegang. Undervisningens indhold og form er nøje tilpasset den enkelte elev, og vi måler løbende på både faglig, social og personlig progression. I undervisningen arbejder vi bl.a. med synlig læring og det dynamiske tankesæt. Vi har en klar målsætning om, at alle vores elever skal gennemføre så stor en del af folkeskolens afgangseksamen som muligt.

Vi underviser i alle folkeskolens fag. Undervisningen foregår i små klasser, og der er som fast voksen tilknyttet en pædagog til hver klasse. Herudover er der én til to lærere i undervisningen, afhængigt af hvilket fag der er tale om. Samlet vil der almindeligvis være tre til fire voksne til stede i en klasse. Det betyder, at der er god mulighed for at få hjælp og støtte i timerne.

Udover den almindelige undervisning indgår også projektforløb, ture ud af huset, praktikforløb og fritidsjobsordning. Vi tilbyder også undervisning i særlige fag som fx LAB (teknologiforståelse), e-sport, musik og hjemkundskab.

 

Elevgruppen

Vores elevgruppe er lige så forskellig som på alle andre skoler. Vi har en god blanding af piger og drenge i den skolepligtige alder fra 0.-10. klasse. 

I forhold til problematikker er elevgruppen meget blandet. Vi rummer elever med forskellige former for diagnosticerede udviklingsforstyrrelser (herunder ADHD og autismespektrumforstyrrelser) samt elever, hvis vanskeligheder tilskrives belastende opvækst- og familieforhold. Fælles for mange af skolens elever er en række uheldige oplevelser i mødet med skolesystemet, ofte præget af hyppige skoleskift. 

Vi oplever en blandet elevgruppe som en ressource i det pædagogiske arbejde. Dette åbner den enkelte elevs forståelse af og respekt for sine egne og andres forskellige styrker og begrænsninger.  

Skolen har en antimobbestrategi

Skolen ved Sorte Hest har udarbejdet en antimobbestrategi, som skal bevare et mobbefrit miljø på skolen og sikre sundt samvær blandt eleverne. Du kan hente og læse den ved at trykke på knappen.