Om skolen

Skolens baggrund

Skolen ved Sorte Hest er en dagbehandlingsskole for børn i København og omegn. Skolen er en selvejende institution og 100% non profit. Vi har undervisningsoverenskomst med Børne- og Ungeforvaltningen i København, der også fører tilsyn med skolen. Skolen har eksisteret siden 1997, og vi har således over 20 års erfaring med undervisning og behandling af børn med særlige behov.

I skolens lokaler har vi plads til ca. 50 elever, hvilket giver et lille overskueligt miljø. Vores normering af voksne pr. elev er høj, og det er derfor altid muligt at få hjælp til det, som er svært – hvad enten det er fagligt eller socialt. Det gør, at der skabes et roligt og trygt miljø, som fordrer elevernes udvikling.

Skolens personale har speciale i at arbejde med børn med forskellige udviklingsforstyrrelser. Det betyder, at vi er meget opmærksomme på hele tiden at udvikle vores viden om området samt vores faglige metoder. Dette sker blandt andet ved kurser og jævnlig supervision ved  vores eksterne psykolog, Bo Hejlskov.

Tilgang og metode

Miljøterapi: Vi tror på, at helheden er mere end summen af delene. Af samme grund arbejder vi miljøterapeutisk. Det betyder, at behandlingen er integreret i alt hvad vi foretager os med eleverne. Metodisk er vores dag- og familiebehandling mentaliseringsbaseret.

Forældresamarbejde: Forældresamarbejdet er en grundsten i vores tilgang til at støtte elevens udvikling. Vi tilbyder forældresamtaler hver 14. dag og familiebehandling efter behov. Herunder gruppeforløb, familiesamtaler samt observation og vejledning i hjemmet.

Low arousal: Vi har siden 2008 arbejdet intensivt med low arousal for at skabe et stressreducerende miljø. Psykolog og ekspert i low arousal, Bo Hejlskov Elvén er fast tilknyttet SvSH og giver løbende personalet psykologfaglig sparring samt uddannelse.

Livsduelighed: Det er en del af vores opgave at styrke de kompetencer, vores elever har brug for, til at kunne skabe en meningsfuld tilværelse – også udenfor skolens specialiserede rammer. Derfor arbejder vi målrettet med begreberne livsmestring og livsduelighed i vores pædagogiske praksis. For de elever som ikke vurderes uddannelsesparate, har vi en særlig ”skills klasse” med et intensivt livsmestrings- og kompetenceforløb. Vi følger alle vores elever godt videre i livet, og giver dem støtte i overgangen til deres videre uddannelsesforløb.

 

Undervisning

Vi har høje forventninger til elevernes faglige udvikling i deres skolegang. Undervisningens indhold og form er nøje tilpasset den enkelte elev, og vi måler løbende på både faglig, social og personlig progression. I undervisningen arbejder vi bl.a. med synlig læring og det dynamiske tankesæt. Vi har en klar målsætning om, at alle vores elever skal gennemføre så stor en del af folkeskolens afgangseksamen som muligt.

Vi underviser i alle folkeskolens fag. Undervisningen foregår i små klasser, og der er som fast voksen tilknyttet en pædagog til hver klasse. Herudover er der én til to lærere i undervisningen, afhængigt af hvilket fag der er tale om. Samlet vil der almindeligvis være tre til fire voksne til stede i en klasse. Det betyder at der er god mulighed for at få hjælp og støtte i timerne.

Udover den almindelige undervisning indgår også projektforløb, ture ud af huset, praktikforløb og fritidsjobsordning. Vi tilbyder også undervisning i særlige fag som fx LAB (teknologiforståelse), e-sport, musik og hjemkundskab.

 

Elevgruppen

Vores elevgruppe er ligeså forskellig som på alle andre skoler. Vi har en god blanding af piger og drenge i den skolepligtige alder fra 1.-9. klasse.

I forhold til problematikker er elevgruppen meget blandet. Vi rummer elever med forskellige former for diagnosticerede udviklingsforstyrrelser (ADHD, Aspergers syndrom, mm.), samt elever hvis vanskeligheder tilskrives belastende opvækst- og familieforhold. Fælles for mange af skolens elever er en række uheldige oplevelser i mødet med skolesystemet, ofte præget af hyppige skoleskift.

Vi oplever en blandet elevgruppe som en ressource i det pædagogiske arbejde. Dette åbner den enkelte elevs forståelse af, og respekt for sine egne og andres forskellige svagheder og styrker.

Skolen har en antimobbestrategi

Skolen ved Sorte Hest har udarbejdet en antimobbestrategi, som skal bevare et mobbefrit miljø på skolen og sikre sundt samvær blandt eleverne. Du kan hente og læse den ved at trykke på knappen.