Skills-klassen

Parat til voksenlivet

Skills-klassen er en særlig indsats for elever på 8. og 9. klassetrin. Her går elever, som er vurderet “ikke-uddannelsesparat”, og dermed ikke skønnes at kunne gennemføre Folkeskolens Afgangsprøve. Årsagerne kan fx være en lav IK, en opvækst præget af omsorgssvigt, angst, mobning eller indlæringsvanskeligheder. Fælles for eleverne er, at de alle har behov for at styrke deres personlige, sociale og faglige kompetencer, for at kunne klare sig og få et godt voksenliv.

SVSH Skills skaber meningsfuld udvikling for eleven ved at gå nye veje. Vi arbejder målrettet med begrebet “livsduelighed”, som beskriver de kompetencer, der bidrager til, at børn kan håndtere udfordringer, så de udvikler sig positivt og bliver velfungerende voksne, der trives.  

 

Udviklingsmål

I SVSH Skills-klassen opstilles en række udviklingsmål for elevens personlige, sociale og faglige kompetencer, der i samspil bidrager til elevens evne til at fungere alene og i fællesskaber samt at udvikle sig i mødet med omverdenen. Hovedfokus er på elevernes personlige og sociale kompetencer, og derfor tilrettelægges den faglige undervisning for at understøtte udviklingen af disse. 

Personlige mål kunne fx være at eleven lærer at tilberede et måltid, bliver selvtransporterende, klarer toiletbesøg uden hjælp eller kan handle ind. Sociale mål handler om elevens evne til at forstå og indgå i sociale relationer. Her styrkes evnen til at kunne se bagom adfærd, forstå hensigter og se sammenhænge, som er nødvendige for at kunne begå sig.

Undervisning i Skills-klassen

Eleverne i Skills-klassen mangler succesoplevelser i faglige sammenhænge. Undervisningen i SVSH Skills-klassen adskiller sig fra almindelig undervisning ved at have til formål at styrke elevernes livsparathed. Det vil sige at den tilrettelægges med henblik på at fordre udvikling indenfor elevernes personlige og sociale mål. Vi ønsker at gå nye veje med undervisningen, bl.a. ved at bruge et fænomenologisk/situeret syn på læring, hvor eleverne skal ud og opleve tingene ved at se, røre, mærke og undre sig. 

I Skills-klassen har vi et ressourcesyn på eleven fremfor et mangelsyn. Det betyder at vi støtter eleverne i deres faglige udvikling, der hvor der er et potentiale for udvikling. Vi har også fokus på hjælpestrategier, som eleverne kommer til at bruge fremadrettet. Det kunne fx være undervisning i hvordan man bruger en bestemt app. I Skills-klassen er undervisningen tilrettelagt, så eleverne har gode deltagelsesmuligheder og får følelsen af at lykkes.