Skills-klassen

Parat til voksenlivet

Skills-klassen er en særlig indsats for elever på 7. til 10. klassetrin. Her går elever, som har et begrænset funktionsniveau i hverdagen. Eleverne i klassen er overvejende vurderet “ikke-uddannelsesparat” og ikke alle skønnes at kunne gennemføre Folkeskolens Afgangsprøve. Årsagerne hertil kan være mange og forskellige – fx begrænset kognitivt potentiale, specifikke indlæringsvanskelighederen opvækst præget af omsorgssvigt, angst, mobning m.m. Fælles for eleverne er, at de alle har behov for at styrke deres personlige, sociale og faglige kompetencer for at kunne klare sig og få et godt voksenliv. 

SVSH Skills skaber meningsfuld udvikling for eleven ved at gå nye veje. Vi arbejder målrettet med begrebet “livsduelighed”, som beskriver de kompetencer, der bidrager til, at børn kan håndtere udfordringer, så de udvikler sig positivt og bliver velfungerende voksne, der trives. 

 

Udviklingsmål

I SVSH Skills-klassen opstilles en række udviklingsmål for elevens personlige, sociale og faglige kompetencer, der i samspil bidrager til elevens evne til at fungere alene og i fællesskaber samt at udvikle sig i mødet med omverdenen. Hovedfokus er på elevernes personlige og sociale kompetencer, og derfor tilrettelægges den faglige undervisning med henblik på at understøtte udviklingen af disse.  

Personlige mål kan fx være, at eleven lærer at tilberede et måltid, bliver selvtransporterende, klarer toiletbesøg uden hjælp eller kan handle ind. Sociale mål handler om elevens evne til at forstå og indgå i sociale relationer. Her styrkes evnen til at kunne se bagom adfærd, forstå hensigter og se sammenhænge, som er nødvendige for at kunne begå sig. 

Undervisning i Skills-klassen

Eleverne i Skills-klassen mangler succesoplevelser i faglige sammenhænge. Undervisningen i SVSH Skills-klassen adskiller sig fra almindelig undervisning ved at have til formål at styrke elevernes livsduelighed. Det vil sige, at den tilrettelægges med henblik på at understøtte udvikling indenfor elevernes personlige og sociale mål. Vi ønsker at gå nye veje med undervisningen, bl.a. ved at bruge et fænomenologisk/situeret syn på læring, hvor eleverne skal ud at opleve tingene ved at se, røre, mærke og undre sig.  

Skills-klassen har vi et ressourcesyn på eleven fremfor et mangelsyn. Det betyder, at vi støtter eleverne i deres faglige udvikling der, hvor der er et potentiale for udvikling. Vi har også fokus på tilegnelse af støtte- omestringsstrategier, som eleverne kan bruge fremadrettet. I Skills-klassen er undervisningen tilrettelagt, så eleverne har gode deltagelsesmuligheder og får følelsen af at lykkes.