OM SKOLEN

Skolens baggrund

Skolen ved Sorte Hest er et selvejende skole- og dagbehandlingstilbud for børn i den skolepligtige alder. Skolen er en selvejende organisation, som har undervisningsoverenskomst med Børne- og ungeforvaltningen i København, som også fører tilsyn med skolen. Skolen har eksisteret siden 1997, og har således mange års erfaring med undervisning og behandling af børn med særlige behov.

Skolen har 40 elever, og er derfor et lille overskueligt miljø.

Skolen blev grundlagt af dens nuværende leder, som er socialpædagog, en socialrådgiver samt en skolelærer. Den startede med 5 elever, og var placeret i en erhvervslejlighed på Vesterbro. Der måtte dog hurtigt findes større lokaler til et voksende elevantal og større personale. Vi ligger nu på Vesterbrogade i en erhvervsejendom i en hyggelig og aktiv gård, hvor der foruden beboelse også er musikstudie, cykelværksted og diverse kunsthåndværkere.

Skolen har 40 elever, og er derfor et lille overskueligt miljø. Vi har en normering på ca. én voksen pr. to elever, og det er derfor altid muligt at få hjælp til det, som er svært – hvad enten det er fagligt eller socialt. Det betyder, at der kan skabes et roligt og trygt miljø, hvor hver enkelt elev kan arbejde med sine individuelle skolefaglige opgaver, og kan udvikle sig bedst muligt på sit eget niveau.

Skolen har speciale i at arbejde med børn med forskellige udviklingsforstyrrelser. Vi modtager løbende flere elever med diagnoser indenfor dette område. Derfor er vi meget opmærksomme på hele tiden at udvikle vores viden og metoder, i forhold til børn med disse særlige behov. Dette sker blandt andet ved kurser og jævnlig supervision. I denne sammenhæng har vi haft et årelangt samarbejde med psykolog, Bo Hejlskov.

Elevgruppen

Elevgruppen er alle børn i den skolepligtige alder. Med hensyn til problematik, er elevgruppen meget blandet. Der er dels tale om elever med forskellige former for diagnosticerede udviklingsforstyrrelser (ADHD, Aspergers syndrom mm.), dels om elever hvis vanskeligheder tilskrives belastende opvækst- og familieforhold. Fælles for mange af skolens elever er dog en kortere eller længere række uheldige oplevelser af mødet med skolesystemet, ofte præget af hyppige skoleskift. Den blandede elevgruppe opleves som en resurse i det pædagogiske arbejde. Det åbner mulighed for at arbejde med den enkelte elevs forståelse af, og respekt for sine egne og andres forskellige svagheder og styrker.

Skolen ved Sorte Hest tilbyder…

N

Et trygt og overskueligt miljø præget af forudsigelighed og faste rammer.

N

Undervisning i alle folkeskolens fag.

N

Intensive undervisningsforløb med henblik på folkeskolens afgangsprøver.

N

Differentieret undervisning med udgangspunkt i hver enkelt elevs faglige niveau.

N

Musikundervisning og diverse kreative værksteder.

N

Idræts-, svømme- samt fitnessundervisning.

N

Opbakning, støtte og vejledning i forhold til elevernes egne fritidsaktiviteter.

N

Praktikforløb hos private arbejdsgivere samt uddannelses- og erhvervsvejledning.

N

Familiebehandlings-/rådgivningsforløb.

N

Individuelle samtaleforløb med skolens psykolog.

Undervisning

Den skolefaglige læringssituation er skolens vigtigste fælles pædagogiske udgangspunkt. Det er i denne sammenhæng at hver enkelt elev har haft vanskeligheder, og det er dette problem skolen er sat til at løse.

Ved at få den skolefaglige udvikling og motivation i gang er det vores erfaring, at det i højere grad bliver muligt sideløbende at få øje på, og arbejde med eventuelle sociale, emotionelle og/eller neurologiske vanskeligheder. Skolen lægger vægt på at have en velfungerende evalueringskultur, så tiltag i forhold til den enkelte elev løbende revurderes og revideres i den grad det skønnes hensigtsmæssigt. Til det formål arbejdes der på grundlag af en faglig og social udviklingsplan der løbende udvikles og ændres. Det betyder at arbejdet indeholder en høj grad af differentiering og tilpasning i forhold til den enkelte elevs faglige og sociale niveau. Personalet modtager desuden løbende supervision og kurser.

Der undervises i alle folkeskolens fag. Undervisningen foregår i små klasser (1-10 elever), og der er som fast voksen tilknyttet en pædagog til hver klasse. Herudover er der én til to lærere i undervisningen, afhængigt af hvilket fag der er tale om. Samlet vil der almindeligvis være tre til fire voksne til stede i en klasse. Det betyder at der er god mulighed for at få hjælp og støtte i timerne.

Undervisningen er i høj grad tilrettelagt individuelt, i forhold til hver enkelt elevs faglige niveau og særlige behov. Udover den almindelige undervisning indgår også projektforløb, forskellige relevante ekskursioner, praktikforløb mv. Skolen fører, i samarbejde med en lokal folkeskole, elever op til folkeskolens afgangsprøve, eller dele af denne, hvor det er muligt.

Grundlæggende værdier

Én af skolens grundlæggende tanker er, at alle børn gerne vil lære og fungere i deres skolegang. Når dette ikke lykkes, skyldes det at rammerne ikke er tilpasset barnets nuværende forudsætninger. Kognitive, følelsesmæssige eller psykosociale vanskeligheder kan stille sig forhindrende i vejen for læring, og det er skolens ansvar i samarbejde med eleven, at finde nye veje for at komme videre og skabe forandring. Vi har mange års erfaring med at tilrettelægge individuelt tilpassede planer for den faglige og sociale udvikling.

Skolen sætter en ære i at fastholde en høj skolefaglig udvikling, sideløbende med det psykosociale arbejde med eleverne. Dette sikrer, at eleverne ikke kommer længere og længere væk fra skolearbejdet. Rammerne omkring den enkelte må være individuelt tilpassede, for at det kan lade sig gøre. Forskellige elever har derfor ikke nødvendigvis de samme rammer og regler på skolen, ligesom de heller ikke behøver at arbejde med materiale på samme niveau, uanset om de er jævnaldrende. Vi lægger vægt på tolerance og en åben og ligeværdig dialog med eleverne og med deres familier.

Nogle af skolens legefaciliteter

Målsætning

Skolen ved sorte hest er et skole- og socialpædagogisk dagtilbud for elever, der af den ene eller anden grund har haft vanskeligheder i den almindelige folkeskole.
Overordnet er det skolens langsigtede mål, at ruste eleverne både skolefagligt og adfærdsmæssigt til at indgå i undervisningssammenhænge med andre børn i de eksisterende skole- og uddannelsestilbud. For nogle drejer det sig om en fremtidig tilbagevenden til et almindeligt folkeskoleforløb, for andre om videre forløb på efterskoler, teknisk skole, praktikforløb eller andet. Endelig afslutter enkelte elever deres forløb på skolen med folkeskolens afgangsprøve eller dele af denne.
Metodisk arbejder skolen på at skabe et miljø, der fremmer processen for udvikling af elevernes handlekompetencer, således at de evner at tage medansvar for egen indlæring og adfærd, og at de magter at deltage aktivt i det psykosociale liv i “normale” børnesammenhænge. Grundlæggende opnås dette ved at fastholde en høj grad af skolefaglig udvikling, og arbejde med eventuelle sociale og/eller emotionelle vanskeligheder indenfor denne ramme.